Приемная комиссия: +7 (930) 36-205-80, +7 (4932) 30-45-01
Приемная ректора: + 7 (4932) 32-85-45, e-mail: rector@ivgpu.ru
Электронная приемная

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Sứ mệnh của

Sứ mệnh của trường là tạo ra nền tảng kiến thức mới, nâng cao năng lực phạm vi hoạt động, sáng tạo và triển khai các sáng kiến, đào tạo các chuyên gia có chuyên môn tốt đảm bảo sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế-xã hội của tỉnh Ivanon nói riêng và nước Nga nói chung.

Mục tiêu chiến lược của

Mục tiêu chiến lược của Trường là phát triển như một trường đại học nghiên cứu doanh nghiệp thông qua cách chuyển đổi các hoạt động cốt lỡi và giới thiệu các giải pháp kinh tế, cũng như quản lý mới như các công cụ để đảm bảo khả năng cạnh tranh độc lập.

Mục tiêu mô hình phát triển

Mục tiêu mô hình phát triển Trường được xác định là sự chuyển đổi sang mô hình chủ động, phấn đấu đạt chuẩn Đại học 3.0. Mục tiêu được đưa ra dựa trên các đánh giá khách quan về hiệu quả hoạt động và định hướng các nguồn lực sau:

Thứ nhất, hình thành các điều kiện cho việc đào tạo các sinh viên có năng lực cạnh tranh tốt, có thể tạo ra các sản phẩm khoa học sáng tạo chuyên sâu và có nhu cầu trong các điều kiện của nền kinh tế sáng tạo;

Thứ hai, tạo ra các điểm tăng trưởng, đảm bảo sự hình thành các sáng kiến và thu hút đầu tư từ việc thực hiện các sáng kiến đó;

Thứ ba, đảm bảo sự liên kết thông suốt với môi trường, thị trường bên ngoài trong các lĩnh vực hoạt động.

Sứ mệnh của 2018 – 2023

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.