Приемная комиссия: +7 (930) 36-205-80, 8 (4932) 30-45-01
Приемная ректора: + 7 (4932) 32-85-45, e-mail: rector@ivgpu.com
Электронная приемная

HỘI THẢO KHOA HỌC

Diễn đàn quốc tế khoa học thực tiễn “SMARTEX” nổi tiếng được tổ chức từ năm 1998 bởi sự phối hợp của Viện hóa học – Viện Hàn lâm khoa học Nga, và vào năm 2017 đã diễn ra các hoạt động của Hội nghị triển lãm thống nhất nằm trong chương trình của Hội liên hiệp các nhà doanh nghiệp dệt và công nghiệp nhẹ Nga.

Trong khuôn khổ lễ hội của tỉnh “Khoa học trẻ – thúc đẩy phát triển tỉnh Ivanovo tại trường đã tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật liên vùng dành cho thanh niên (với sự tham gia của các thanh niên quốc tế) với chủ đề “Những nhà khoa học trẻ – phát triển các sáng kiến công nghệ quốc gia” (“Tìm kiếm”) và Hội thảo khoa học – thực tiễn liên khu vực với chủ đề “Nguồn gốc của các vấn đề kinh tế và xã hội của các đối tượng kinh tế thị trường ở Nga”. Trường cũng tổ chức Hội nghị khoa học – kỹ thuật hàng năm với chủ đề “Môi trường thông tin của trường đại học” để thảo luận các vấn đề áp dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giáo dục và công nghiệp.

Website